Parafia pw. św. Faustyny, ul. Kościelna 7, 32-065 Ostrężnica, tel: (012) 283 54 62  
Parafia rzymskokatolicka
pw. Św. Siostry Faustyny
ul. Kościelna 7
32 – 065 Ostrężnica
Tel.: 012 283 54 62
Sakramenty Święte

Sakramenty Święte i dokumenty wymagane.

1. Chrzest:* pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:

- gładzi grzech pierworodny, a w u dorosłych wszystkie grzechy przed chrztem popełnione,
- daje nam życie Boże, nadprzyrodzone,
- czyni nas dziećmi Boga, członkami Kościoła. 

* Wymagane dokumenty:

- odpis metryki urodzenia dziecka z USC,
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka,
- dane rodziców chrzestnych: miejsce i adres zamieszkania. 

* Rodzice chrzestni:

- winni przedstawić odpowiednie zaświadczenie od ks. Proboszcza,
- mają ukończone 16 lat,
- są to osoby praktykujące, prowadzące życie zgodne z wiarą i nauką Kościoła (nie może być świadkiem osoba żyjąca w związku niesakramentalnym, związku cywilnym czy konkubinacie lub niemająca nic wspólnego z życiem Kościoła),
- to osoby, które przyjęły Sakrament Bierzmowania.

* Sakrament udzielany w I niedzielę miesiąca na Mszy św. godz. 11.00.

* Rodzice dziecka najpóźniej tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu. 

* Omówienie liturgii chrztu przy zapisie dziecka.
* Inne informacje można uzyskać w kancelarii. 

Obrzęd Chrztu Świętego: tutaj

2. Bierzmowanie:

 

* Sakrament, w którym Duch św. umacnia nas, byśmy wiarę wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

* Przygotowanie ma miejsce w Parafii ZAMIESZKANIA i obejmuje zasadniczo uczniów gimnazjum,

- trwa 3 lata,
- spotkania formacyjne w salce w drugim tygodniu każdego miesiąca. 

* Warunki dopuszczenia:

- udział w spotkaniach formacyjnych (comiesięcznych),
- udział w życiu sakramentalnym: niedzielna Msza św., spowiedź, nabożeństwa wynikające z roku liturgicznego (różaniec, roraty itd.),
- udział w rekolekcjach parafialnych,
- znajomość podstawowych prawd wiary zawartych w katechizmie. 

* Wymagane dokumenty:

- świadectwo chrztu,
- opinia katechety,
- świadectwo, opinia o uczęszczaniu na lekcje religii. 

* Świadkiem może być:

- osoba bierzmowana, która ukończyła 16 lat,
- osoba praktykująca prowadzące życie zgodne z wiarą i nauką Kościoła (nie może być świadkiem osoba żyjąca w związku niesakramentalnym, związku cywilnym czy konkubinacie lub niemająca nic wspólnego z życiem Kościoła),
- dla chłopca chłopiec, dla dziewczyny dziewczyna. 

* Sakrament jest udzielany w naszej Parafii co 3 lata.

3. Eucharystia* Ustanowiona w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy przez Chrystusa.

Jest bezkrwawą ofiarą, podczas której Chrystus staje się rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina W Ofierze eucharystycznej całe stworzenie umiłowane przez Boga zostaje przedstawione Ojcu przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. 

* W Eucharystii Chrystus:
- ofiaruje się za nas,
- w Komunii św. jest naszym pokarmem,
- stale z nami przebywa i jednoczy nas ze sobą,
- podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. 

* Kto może przyjmować Komunię św.?

Ten, kto:
- jest w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego),
- zachował post eucharystyczny (jedną godzinę przed Komunią powstrzymał się od spożywania pokarmów). 

4. Pokuta* Sakrament ustanowiony w wieczór Niedzieli Zmartwychwstania:

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
J 20,22-23.

* Owocem tego sakramentu jest odpuszczenie grzechów. 

* Warunki dobrej spowiedzi:

- rachunek sumienia,
- żal za grzechy,
- mocne postanowienie poprawy,
- szczera spowiedź,
- zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim. 

* Spowiedź codziennie przed Mszą św.

5. Namaszczenie Chorych* Sakrament, poprzez który osoba chora, w podeszłym wieku, otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, przywrócenie zdrowia, wewnętrzny pokój, odwagę w znoszeniu cierpienia, przygotowanie na przejście do życia wiecznego. 

* Kto może go przyjmować?

Wierny:
- w chorobie,
- w starości,
- którego życie zaczyna być zagrożone śmiercią. 

* Warunkiem przyjęcia jest stan łaski uświęcającej.

* Możliwość przyjęcia sakramentu: 

- o każdej porze, gdy zachodzi niebezpieczeństwo utraty życia,
- w każdy I piątek miesiąca,
- w dniu chorego (11.02). 

6. Kapłaństwo* Jest to sakrament, który daje władzę głoszenie Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów.

7. Małżeństwo* nierozerwalny związek ochrzczonych mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych. 

* Przygotowujący się do małżeństwa:

- okres przygotowania wynosi 3 miesiące.

W kancelarii narzeczeni zgłaszają się nie później niż trzy miesiące przed planowana datą ślubu. 

* Wymagane dokumenty:

- metryka chrztu (nie starszą niż 3 miesiące przed datę ślubu),
- jeżeli narzeczony lub narzeczona jest wdowcem, wymagany jest akt zgonu współmałżonka,
- świadectwo religii (indeks katechezy),
- zaświadczenie o bierzmowaniu,
- dowody osobiste,
- z USC dokumenty mówiące o braku przeszkód w świetle prawa polskiego co do zawarcia małżeństwa (ślub tzw. konkordatowy). Dokument ważny 3 miesiące. 

* Narzeczeni mają obowiązek uczestniczyć w:

- naukach przedmałżeńskich (terminy można znaleźć na stronie internetowej; miesięczne lub dwudniowe).
- spotkaniach w poradni rodzinnej.

Obrzędy sakramentu małżeństwa: tutaj

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Propozycje dla narzeczonych:

DWUDNIOWE KATECHEZY DLA NARZECZONYCH (stacjonarne) 

Aktualne informacje dotyczące odbywających się katechez w danych ośrodkach podane są co miesiąc na stronie wydziału Duszpasterstwa Rodzin. 

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE – TERMINY I POTRZEBNE INFORMACJE

Kraków, Sanktuarium św. Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 34 zapisy na stronie: https://kursyjp2.pl/kurs-weekendowy/

Kraków, Domus Mater (Księża Sercanie); ul. Saska 2

zapisy – tel. recepcja tel. 12 290 63 01

Chrzanów, par. św. Mikołaja. Dom katechetyczny

zapisy – tel. 32 623 26 24; 691 947 474 w godz. 9.00–12.00 i w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej.

niedziela i święta:

  • 8.00,
  • 9.30,
  • 11.00.

dni powszednie:

  • poniedziałek: 18.00,
  • wtorek: 7.00,
  • środa: 18.00,
  • czwartek: 7.00,
  • piątek: 18.00,
  • sobota: 18.00.

Spotkania grup parafialnych:  

 Parafia na Facebook

PATRON NA DZIŚ

 PRASA KATOLICKA

Przewodnik katolicki   

Gość Niedzielny 

Niedziela   

Źródło 

 Gazetka Parafii pw.św. Faustyny  

ŚWIATOWE DNI MŁODYCH KRAKÓW 2016 

   

STOWARZYSZENIE ŻYWY RÓŻANIEC

Źródło  

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO   

Duchowa Adopcja  

GDZIE MISJONARZE, TAM NADZIEJA

Misje

Godziny urzędowania:

  • codziennie od poniedziałku do soboty po Mszach św.
Odwiedzin: 1804994
Dzisiaj: 185 gości
Wczoraj: 406 gości
Online: 1 gości